• Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện.

  06-09-2014 23:05:41

  Nước thải từ Bệnh viện được thu gom và đưa đến Trạm xử lý bằng hệ thống mương dẫn. Trong quá trình xử lý nước thải, đầu tiên nước thải phải qua các ngăn tách cát – tách rác để loại bỏ các chất lơ lửng có kích thước lớn, cát và các chất lắng nhanh có trong dòng nước thải.
 • Công nghệ xử lý nước nhiễm xăng dầu

  29-11-2018 09:53:59

  Nước giếng bị nhiễm xăng gây ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của các hộ gia đình chủ giếng, tiềm năng lan rộng ra giếng nước của các hộ gia đình khác trong khu vực có cùng mạch nước ngầm chảy qua;
 • Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Mực In

  06-09-2014 23:18:24

  Từ bể điều hòa, nước thải được bơm sang Bồn Phản Ứng. Tại bồn phản ứng , hóa chất keo tụ được châm vào bể với liều lượng nhất định và được kiểm soát chặt chẽ bằng Bơm Định Lượng hóa chất.
 • Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR

  06-09-2014 23:23:37

  Nước thải từ quá trình sinh hoạt hằng ngày được dẫn về bể thu gom. Bể thu gom là công trình. Bể thu gom có nhiệm vụ tiếp nhận, trung chuyển. Nước thải từ bể thu gom được bơm qua bể điều hòa.
 • Xử lý nước thải Chao Dầu Điều

  27-11-2014 22:40:27

  Với tính chất nước thải và yêu cầu xử lý đã nêu trên, đề xuất phương án công nghệ xử lý cho Trạm xử lý nước thải gồm các giai đoạn sau
 • Xử lý nước thải sản xuất nước mắm

  27-11-2014 22:40:23

  Với tính chất nước thải và yêu cầu xử lý đã nêu trên, đề xuất phương án công nghệ xử lý cho Trạm xử lý nước thải Doanh nghiệp sản xuất nước mắm gồm các giai đoạn sau
 • Xử lý nước thải bệnh viện - P1

  27-11-2014 22:40:17

  Sử dụng công nghệ Bể phản ứng sinh học hiếu khí MBR, sử dụng quá trình sinh trưởng sinh học hiếu khí để khử, chuyển hóa các chất hữu cơ, làm giảm nồng độ BOD, COD, SS, Ni tơ, Phốt pho,... trong nước thải.
 • Công nghệ xử lý nước thải khu Resort cao cấp - P2

  27-11-2014 22:40:11

  Trong bể sinh học thiếu khí lắp đặt một máy xáo trộn chìm. Máy xáo trộn chìm được lắp đặt từ một bơm nước thải nhúng chìm công suất lớn, với một ống hướng dòng, máy tạo ra dòng xáo trộn mạnh trong bể thiếu khí.
 • Công nghệ xử lý nước thải khu Resort cao cấp - P1

  27-11-2014 22:39:50

  Sử dụng phương pháp xử lý sinh học với nguyên lý sinh học thiếu khí và hiếu khí giúp khử, chuyển hóa các chất hữu cơ một cách triệt để, làm giảm nồng độ BOD, COD, SS, Ni tơ, Phốt pho,... trong nước thải.
Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ miễn phí
Lập đề án bảo vệ môi trường