Công trình xử lý nước thải sản xuất bún

Công trình xử lý nước thải sản xuất bún

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp tiêu biểu:

I/ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BÚN 20M3/NGÀY ĐÊM
Chủ đầu tư: Cơ sở NINH XUÂN PHONG
Địa chỉ: Huyện Bù Gia Mập -  tỉnh Bình Phước
Năm hoàn thành: 2013

II/ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BÚN 30M3/ NGÀY ĐÊM
Chủ đầu tư: Cơ sở NGUYỄN VĂN LONG
Địa chỉ: TX Phước Long  -  tỉnh Bình Phước
Năm hoàn thành: 2013


Xem thêm về công nghệ xử lý nước thải:
Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ miễn phí
Lập đề án bảo vệ môi trường