Hệ thống tái sử dụng nước thải trong hoạt động sản xuất công nghiệp và việc sử dụng nước thải đã qua xử lý cho các quy trình sản xuất. Một giải pháp vô cùng có lợi góp phần vào hành trình tạo ra sản phẩm thân thiện xã hội và môi trường và hạn chế chất thả

Tái sử dụng nước thải sinh hoạt trong các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhà máy xí nghiệp là giải pháp đã được nhiều quốc gia tiên tiến áp dụng nó vừa giảm xả thải ra môi trường vừa tận dụng được nguồn nước, giảm chi phí sử dụng nước đầu vào của doanh nghiệp

Xử lý tái sử dụng nước thải sinh hoạt bằng công nghệ plasma là công nghệ mới, tuy chưa phổ biến ở Việt Nam nhưng đã được ở các nước Mỹ, Anh, Đức áp dụng vào hệ thống xử lý. 
Với ưu điểm chi phí đầu tư thấp, vận hành đơn giản hiểu quả xử lý cao, không tạo ra chất ô nhiễm thứ cấp ảnh hưởng môi trường.
Thông tin khác