Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020

Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020

Ngày 10/7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 (gọi tắt là Chương trình) với mục tiêu chung “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ”. Một số nội dung của Chương trình cụ thể như sau:
I. Các nội dung hỗ trợ: Chương trình gồm 8 nội dung hỗ trợ cơ bản như sau:
1. Hỗ trợ xây dựng, áp dụng và duy trì các hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; hỗ trợ đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ tôn vinh các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
a) Hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến nâng cao năng suất chất lượng, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng: tối đa 50 triệu đồng/đề án/doanh nghiệp. 
b) Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý: ISO 9001, SA 8000: tối đa 50 triệu đồng/hệ thống/doanh nghiệp.
c) Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý: ISO 14001, ISO 50001, ISO 26000, OHSAS 18000, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 27001, ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, BRC và các hệ thống quản lý khác: tối đa 100 triệu đồng/hệ thống/doanh nghiệp.
d) Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp sản xuất có chứng nhận và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm: tối đa 100 triệu đồng/chứng nhận/doanh nghiệp.
đ) Hỗ trợ kinh phí đánh giá chứng nhận lại (tái chứng nhận), giám sát các hệ thống quản lý: tối đa bằng 30% mức hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý tương ứng.
e) Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá chứng nhận các công cụ cải tiến năng suất chất lượng: 5S, Kaizen, TPM, TQM, KPI, BSC và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng khác: tối đa 30 triệu đồng/công cụ/doanh nghiệp.
g) Hỗ trợ kinh phí xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm, hàng hóa: tối đa 10 triệu đồng/tiêu chuẩn/doanh nghiệp.
h) Hỗ trợ kinh phí chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: tối đa 30 triệu đồng/sản phẩm/doanh nghiệp.
i) Hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Châu Á-Thái Bình Dương: 100 triệu đồng/lần/doanh nghiệp, doanh nghiệp đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia: 50 triệu đồng/lần/doanh nghiệp,doanh nghiệp đạt Giải bạc Chất lượng Quốc gia: 30 triệu đồng/lần/doanh nghiệp.
2. Hỗ trợ lập hồ sơ cấp nhãn Bông sen xanh và lô gô Chương trình “Những địa chỉ tin cậy của du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”
a) Hỗ trợ kinh phí đăng ký và lập hồ sơ cấp nhãn Bông sen xanh cho các doanh nghiệp: tối đa 10 triệu đồng/doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ kinh phí cấp logo cho đơn vị đạt Chương trình “những địa chỉ tin cậy của du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”: tối đa 2 triệu đồng/lần/doanh nghiệp.
3. Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
a) Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đăng ký lần đầu trong nước đối với nhãn hiệu hàng hóa: tối đa 10 triệu đồng/nhãn hiệu/doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đăng ký lần đầu ở nước ngoài đối với nhãn hiệu hàng hóa: tối đa 30 triệu đồng/nhãn hiệu/doanh nghiệp.
c) Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đăng ký lần đầu trong nước đối với đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp: tối đa 30 triệu đồng/lần/doanh nghiệp.
d) Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đăng ký lần đầu ở nước ngoài đối với đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp: tối đa 50 triệu đồng/lần/doanh nghiệp.
4. Hỗ trợ sản xuất sạch hơn, xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường
   Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện khảo sát quy trình sản xuất, đánh giá hiện trạng; xác định các nguyên nhân gây thải và lãng phí; xây dựng quy trình sản xuất sạch hơn; thiết kế công trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường; phân tích mẫu; tổ chức hội thảo, tập huấn, đào tạo chuyển giao công nghệ và các kiến thức liên quan; vận hành chạy thử: tối đa 500 triệu đồng/đề án.
5. Hỗ trợ ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng
   Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng; tư vấn thiết kế hệ thống; đào tạo, tập huấn vận hành; vận hành chạy thử: tối đa 300 triệu đồng/đề án.
6. Hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị
   Hỗ trợ kinh phí tư vấn lựa chọn công nghệ; mua sáng chế, bản quyền công nghệ; mua giống để áp dụng thử nghiệm lần đầu đối với các giống cây, con có năng suất, chất lượng cao; đào tạo, tập huấn, hướng dẫn vận hành công nghệ được chuyển giao; phân tích mẫu, đánh giá sự hoàn thiện của công nghệ được đổi mới; kiểm định để đưa sản phẩm được đổi mới công nghệ vào sử dụng; chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động tiếp nhận công nghệ được đổi mới. Mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/đề án áp dụng cho trường hợp thực hiện nghiên cứu triển khai (tự nghiên cứu đổi mới) và tối đa 300 triệu đồng/đề án áp dụng cho trường hợp tiếp nhận chuyển giao công nghệ (mua công nghệ để thực hiện đổi mới).
7. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin
a) Hỗ trợ kinh phí xây dựng website: 50% tổng giá trị hợp đồng và không quá 20 triệu đồng/website.
b) Hỗ trợ kinh phí tư vấn thiết kế; đào tạo, tập huấn; xây dựng; chuyển giao áp dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 50% tổng giá trị hợp đồng và không quá 150 triệu/phần mềm/doanh nghiệp.
c) Hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống an toàn, an ninh thông tin: 50% tổng giá trị hợp đồng và không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp.
8. Hỗ trợ toàn diện để xây dựng và triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh.
Mức kinh phí hỗ trợ các nội dung có thể cao hơn mức hỗ trợ quy định tại các nội dung trên (từ 1 đến 7) và do Hội đồng tư vấn thẩm định xét duyệt thông qua, Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cụ thể.
II. Đối tượng tham gia Chương trình
Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật Việt Nam, đang hoạt động theo đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, gồm: doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký pháp nhân tại Việt Nam, hợp tác xã, trang trại.
III. Điều kiện được hỗ trợ
1. Điều kiện chung
a) Hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.
b) Có giấy phép hành nghề (nếu thuộc diện sản xuất, kinh doanh có điều kiện). Nếu là Tổ hợp tác thì phải được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
c) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định.
d) Có đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí...) đảm bảo thực hiện các nội dung đăng ký tham gia.
đ) Đối với lĩnh vực công nghệ: Công nghệ được đổi mới không thuộc danh mục công nghệ hạn chế hoặc cấm chuyển giao theo pháp luật chuyển giao công nghệ và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
e) Không hỗ trợ những nội dung thuộc đề án đã và đang được hỗ trợ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước khác và các nguồn tài trợ khác. Không hỗ trợ các doanh nghiệp đã thực hiện hoàn thành nội dung hỗ trợ trước thời điểm có đơn đăng ký.
2. Điều kiện ưu tiên
a) Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh (Kèm theo phụ lục số 1 - danh mục các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh).
b) Các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
c) Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã và trang trại.
IV. Hồ sơ đăng ký tham gia và phương thức hỗ trợ
1. Hồ sơ đăng ký tham gia
a) Đơn đăng ký tham gia (01 bản theo mẫu tại Phụ lục I);
b) Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (01 bản phô tô);
c) Thuyết minh đề án (01 bản theo mẫu tại Phụ lục II)
- Đối với nội dung đăng ký hỗ trợ nhãn hiệu hàng hóa: thay thế thuyết minh đề án bằng mẫu nhãn hiệu hàng hóa cùng danh mục các nhóm hàng hóa, dịch vụ xin bảo hộ gắn liền với nhãn hiệu hàng hóa.
- Đối với các nội dung đăng ký hỗ trợ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp: thay thế thuyết minh đề án bằng bản mô tả tóm tắt.
- Đối với nội dung tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: không xây dựng thuyết minh đề án.
2. Phương thức hỗ trợ
a) Doanh nghiệp nhận kinh phí hỗ trợ một lần sau khi được cơ quan chức năng nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đạt yêu cầu.
b) Đối với doanh nghiệp tham gia nhiều nội dung của Chương trình thì việc nghiệm thu và nhận kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo từng nội dung hoàn thành của doanh nghiệp.
c) Đối với doanh nghiệp tham gia nội dung “xây dựng, áp dụng và duy trì các hệ thống quản lý tiến tiến và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; hỗ trợ đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ tôn vinh các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và nhãn Bông sen xanh”: Doanh nghiệp nhận kinh phí hỗ trợ sau khi hoàn thành công tác đào tạo, được giấy chứng nhận hệ thống quản lý, giấy chứng nhận sản xuất có chứng nhận và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm, quyết định đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, giấy chứng nhận đạt nhãn Bông sen xanh.    
d) Đối với doanh nghiệp tham gia nội dung “đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước”: Hỗ trợ sau khi có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ (đối với nhãn hiệu hàng hóa) hoặc được cấp văn bằng bảo hộ (đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp) của các cơ quan quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ của Việt Nam.
đ) Đối với doanh nghiệp tham gia nội dung “đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ngoài nước”: Hỗ trợ sau khi được cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ nước ngoài.
e) Đối với doanh nghiệp tham gia nội dung “xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường”: Ngoài quy định trên còn phải được xác nhận xử lý đạt quy chuẩn môi trường cho phép của cơ quan quản lý môi trường.
V. Nơi tiếp nhận hồ sơ và thời hạn gửi hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình
1. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 379 Hà Huy Tập, phường Phước trung, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0643 702256, Fax: 0643.850226.
2. Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
VI. Thủ tục thanh quyết toán kinh phí
1. Trong quá trình thực hiện đề án, định kỳ hàng quí tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đề án báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án cho Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) theo mẫu quy định tại phụ lục III.
2. Chậm nhất 15 ngày sau khi đề án được hoàn thành, được nghiệm thu, tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ phải quyết toán kinh phí với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ quyết toán theo mẫu tại phụ lục IV.
VII. Quy trình đăng ký tham gia 
     Quy trình đăng ký tham gia và xét duyệt các đề án của các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký như sau:
  - Bước 1:  Doanh nghiệp có nhu cầu nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
- Bước 2: Khảo sát thực tế tại các tổ chức, doanh nghiệp
  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Đoàn khảo sát gồm thành viên của các Sở, Ban, ngành liên quan đến khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp. Nội dung khảo sát về các vấn đền liên quan đến nội dung đăng ký hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp, về nguồn lực (nhân lực, kinh phí) để thực hiện nội dung đăng ký.
- Bước 3: Hoàn thiện Hồ sơ 
  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện thuyết minh đề án.
- Bước 4: Họp Hội đồng xét duyệt
  Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng xét duyệt gồm thành viên của các Sở, Ban, ngành liên quan để thẩm định nội dung và kinh phí đề nghị hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp.
- Bước 5: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp.
  Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt nội dung và kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp
- Bước 6: Ký Hợp đồng hỗ trợ
  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng căn cứ văn bản phê duyệt nội dung và kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết Hợp đồng hỗ trợ với tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ. Hợp đồng đã ký là cơ sở để thực hiện và quản lý nội dung và kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp.
- Bước 7: Thực hiện đề án
Tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung đã đăng ký và ký kết.
- Bước 8: Kiểm tra tiến độ thực hiện đề án
  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng căn cứ các nội dung đăng ký tại thuyết minh đề án tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề án của tổ chức, doanh nghiệp (trong trường hợp cần thiết).
- Bước 9: Báo cáo kết quả thực hiện dự án; nghiệm thu dự án
  Tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề án định kỳ theo hợp đồng, theo yêu cầu đột xuất của Sở Khoa học và Công nghệ và báo cáo với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để thực hiện nghiệm thu đề án sau khi đề án được thực hiện hoàn tất.
- Bước 10: Thanh lý Hợp đồng
  Sau khi tổ chức nghiệm thu, xác định các hạng mục công việc hoàn tất, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thanh lý hợp đồng với tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ. Kết thúc hợp đồng hỗ trợ.
   Mọi chi tiết về Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 xin liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đ/c Số 379, đường Hà Huy Tập, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, điện thoại: 064.3702256, fax: 064.850226 hoặc Website http://chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn
Đính kèm:  Quyết định 31/2014/QĐ-UBND

 
 Quý vị muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn đầy đủ hơn
-        08 37 155 174 (Bộ phận Tư vấn)
-        0914 677 819 (A. Việt)
-        0937 774 759 (A. Nhiều)
-        0916 439 819 ( C. Thiên)

Chúng tôi rất vui lòng được phục vụ mọi quý khách hàng! Rất mong được hợp tác dài lâu và bền chặt với quý khách hàng!
Xin trân trọng cảm ơn!
          CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG NAM BỘ
Tin tức khác