Cơ sở pháp lý lập đề án bảo vệ môi trường

Tình trạng hiện tại của cơ sở không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

Cơ sở pháp lý lập đề án bảo vệ môi trường

Tình trạng hiện tại của cơ sở không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận  đăng ký đề án bảo vệ môi trường.
    a. Cơ sở pháp lý lập đề án bảo vệ môi trường

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 của Chính Phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra xác nhận thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 09/8/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký và quản lý chất thải nguy hại.
     - Quyết định 88/2008/QĐ-UBND Quyết định về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

    b. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng lập đề án bảo vệ môi trường:

+ QCVN 05:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
+ QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
+ QCVN 40:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
+ Tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002.
     c. Các nguồn tài liệu, dữ liệu sử dụng trong lập đề án bảo vệ môi trường

     - Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo lập đề án bảo vệ môi trường

    + Tài liệu kỹ thuật về quan trắc khí thải, nước thải, chất thải rắn công nghiệp.
+ Các tiêu chuẩn của WHO và Việt Nam về phương pháp đo đạc, thu thập và thí nghiệm mẫu môi trường.
Tin tức khác