Tin tức

Đối tượng nào cần thực hiện giấy phép môi trường

  1. Ngày đăng: 04-05-2022
  2. Lượt xem: 2625

Các đối tượng cần phải thực hiện giấy phép môi trường được quy định tại điều 39 Luật bảo vệ Môi trường 2020

Những đối tượng cần thực hiện giấy phép môi trường
1. Đối tượng thực hiện giấy phép môi trường:
- Dự án đầu tư nhóm I, II, III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức ( Khoảng 1)
- Dự án đầu tư, có cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại (khoảng 1) bên trên
- Đối tượng được quy định tại (khoảng 1) bên trên thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật 
2. Cách tra các đối tượng cần thực hiện giấy phép môi trường:
a) Xác định quy mô doanh nghiệp:
- Tra phụ lục II, III, IV, V nghị định 08/2022
- Tra nhóm đầu tư công của luật đầu tư công 
- Xét yếu tố nhạy cảm môi trường của đươc quy đinh tại điểm c khoảng 1 điều 28 luật bảo vệ Môi trường
b) Phân nhóm doanh nghiệp và xác định đối tượng cần thực hiện giấy phép môi trường:
Nhóm doanh nghiệp được phân nhóm dựa trên quy mô mà mức độ phát thải ô nhiểm môi trường giảm dần:
- Nhóm I: Giấy phép Môi trường cấp Bộ
- Nhóm II: Giấy phép Môi trường cấp Tỉnh
- Nhóm III: Giấy phép Môi trường cấp Huyện
- Nhóm IV: Không cần làm giấy phép môi trường
Lưu ý: doanh nghiệp nằm trên địa bàn 2 huyện -> Giấy phép môi trường cấp Sở, trên địa bàn 2 tỉnh thì cần nộp Bộ, doanh nghiệp đã có ĐTM của bộ trước 2022 thì giấy phép môi trường chỉ nộp Sở
doi tuong nao can thuc hien giay phep moi truong
Hình 1.1 Những đối tượng cần thực hiện giấy phép môi trường
 
dang-ky bao-gia
Bài viết khác