Tin tức

Giấy phép môi trường thành phần

  1. Ngày đăng: 17-05-2022
  2. Lượt xem: 4199

Căn cứ theo luật bảo vệ Môi trường 2020/QH14 có hiệu lực vào ngày 01/01/2022, các loại giấy phép Môi trường thành phần sẽ được tích hợp thành một hồ sơ duy nhất gọi là (Giấy phép Môi trường).

Giấy phép Môi trường thành phần
1. Các loại giấy phép Môi trường thành phần:
    - Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ Môi trường
    - Giấy phép xả thải nước thải vào nguồn nước
    - Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi 
    - Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ Môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
    - Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
    - Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
    - Giấy phép xả khí thải công nghiệp
Sau ngày 01/01/2022, các loại giấy phép Môi trường thành phần sẽ đươc tích hợp thành một hồ sơ duy nhất gọi là " giấy phép Môi trường"
(" Doanh nghiệp khi hết hạn một trong 7 loại giấy phép Môi trường thành phần bắt buộc phải làm lại giấy phép môi trường mới được quy định trong luật bảo vệ Môi trường 2022")
2. Những đối tượng cần thực hiện giấy phép Môi trường:
3. Giấy phép Môi trường:
 
dang-ky bao-gia
Bài viết khác